logo-mini

Externe DienstenCLB

Onze samenwerking met het
Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Stationsstraat 160 - 2440 Geel
Tel. 014 58 85 34
Website: http://www.clb-kempen.be
Email: geel@vclb-kempen.be
Algemeen directeur: Ilse Vandepoel
Vestigingsdirectie Geel: dr. Leen Andries

Klik hier voor meer informatie schooljaar 2022-2023

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Dat is met de ouders besproken in de participatieraad. Het CLB werkt gratis en discreet. Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een beleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerlingen hiermee instemmen.
Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan de begeleiding van leerlingen die spijbelen. Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven van het centrum, meldt het centrum dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie. Ook de collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten zijn verplicht. Hebben de ouders bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een andere arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders.
Het multi-disciplinair dossier van uw kind, bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over uw kind op het centrum aanwezig zijn. Er bestaat maar 1 CLB-dossier. Als een leerling van school verandert, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt. Er is geen toestemming van de ouders vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen. Het CLB informeert de ouders over het doorgeven van het dossier en respecteert een wachttijd van 10 dagen. Als ouder kan u afzien van deze wachttijd. Tijdens deze wachttijd kunnen de ouders verzet aantekenen tegen het overmaken van de niet-verplichte gegevens uit het dossier. U kunt geen verzet aantekenen tegen de overdracht van volgende gegevens: identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten, bijzondere consulten en de medische onderzoeken uitgevoerd als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of een bijzonder consult.
In de praktijk bestaat de samenwerking met de school voornamelijk in de deelname aan de klassenraad en de bespreking van de leerlingenbegeleiding, onderzoeken in verband met de ontwikkeling van kleuters en de evolutie van de leerlingen, bijzondere onderzoeken op aanvraag en de preventieve gezondheidszorg.

Het team aan onze school verbonden, bestaat uit:

  • Dr. Kathleen Van Reet (schoolarts)
  • Kim De Meijer (maatschappelijk werker)
  • Deuces Jansen (verpleegkundige)
  • Kim Dupont (psycho-pedagogisch consulent)

Ouders kunnen op hen beroep doen door zich rechtstreeks naar de dienst te wenden.
Ook leerlingen zijn er welkom. In verband met de planning van overlegmomenten en onderzoeken vragen wij wel om vooraf even telefonisch af te spreken via het CLB of de directeur van de school.